Rozmiar: 15909 bajtów

- 1108 -

1354, 17 XII, Wrocław

XVI Kal. Januarii

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus ... episcopus Wratislauiensis), stwierdza, że Paweł, przeor klasztoru dominikanów we Wrocławiu (Paulus ... Wratislauia), przedstawił mu do zatwierdzenia bullę papieża Jana XXII z 26 IV 1319 r., Awinion (por. R. z. schl. Gesch., nr 3913). Transumpt ten sporządził Mikołaj Henrici z Poznania, kleryk wrocławski i notariusz publiczny (Nicolaus Henrici de Poznania ... Wratislaviensis).

Świadkowie: Franciszek, biskup Cantani (Franciskus ... episcopus Canticensis), Albert z Zatora (Albertus de Sator), notariusz publiczny, Piotr Mozebok (Petrus) i Stefan (Stephanus), notariusze.


Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep. 57, s. 503, nr.74; MGF, Urkb., I, s. 59, nr 191.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów