Rozmiar: 15909 bajtów

- 0019 -

1349, 27 I, Wrocław (Wratislauia)

VI Kal. Februarii

Dziekan Stanisław (Stanislaus), kustosz Mikołaj (Nicolaus) oraz cała kapituła wrocławska oświadczają, że ich współbrat, scholastyk Henryk (Henricus), uposaża altarię przy mającym powstać ołtarzu pod wezwaniem św. Trójcy i św. Bartłomieja, fundowanym w katedrze wrocławskiej przez biskupa Przecława (Prezlaus), lub altarię (pro secundo ministro seu rectore) przy innym obranym przez siebie ołtarzu. Uposażenie to w wysokości 6 grzywien rocznego dochodu pobieranego z 40 grzywien rocznego czynszu w Grodkowie (Grothcow) zostało przez w.w. scholastyka zakupione od kapituły za sumę 60 grzywien groszy praskich (in numerata et parata pecunia), który to czynsz kapituła nabyła od Konrada de Falkenhain (Cunradus). Dla lepszego wypełnienia pobożnego postanowienia scholastyk Henryk przekazuje kapitule (per suum almutium seu biretum) prawo patronatu (ius patronatus seu presentandi) w odniesieniu do wspomnianej altarii, rezerwując sobie to prawo dożywotnio. Poleca on również, ażeby każdorazowy rektor obsługujący w.w. ołtarz odprawiał dwie msze tygodniowo: jedną w niedzielę, a drugą żałobną. Zastrzega również obsadę wspomnianej altarii dla kapłanów diecezji wrocławskiej.

Świadkowie: Cunzo ze Skałki, dziekan głogowski (... Scalcow), Jan, archidiakon głogowski (Johannes ... Glogoviensis), Henryk, archidiakon legnicki (Henricus ... Legnicensis), Otto de Donyn, Lutko de Culpen (Luthco), Henryk z Głogowa (Henricus de Glogouia), Piotr z Gostynia? (Petrus de Gostina), Jan z Lubeki (Joannes de Lubek) oraz inni kanonicy wrocławscy zgromadzeni na posiedzeniu kapituły, a także Jan (Joannes), notariusz kapituły wrocławskiej.


Kopia: łac., BU Wrocław, sygn. M 1063, "Liber tornalis".


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów