Rozmiar: 15909 bajtów

- 0020 -

1349, 31 I, Wrocław (Wratislavia)

sabatho ante festum Purificationis Marie Virginis Gloriose

Bolesław, książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy (Boleslaus ... dux Sloesie et dominus Legniczensis et Bregensis), oznajmia, iż Sułko z Kawic (Sulco de Kawicz) sprzedał za 70 grzywien groszy praskich Mikołajowi (Nicolaus), opatowi, i konwentowi Św. Wincentego we Wrocławiu (citra Wratislavia) 10 łanów w Stanowicach w okręgu oławskim (Arnoldisdorph, villa Olauiensis districtus), w tym 3 łany sub aratro i 7 czynszowych wraz z sołectwem posiadającym 2 łany. Książę potwierdza sprzedaż tychże 10 łanów wolnych od ciężarów, także od służby konnej.

Świadkowie: Henryk de Bebirsteyn (Hericus), Boruta de Stachow (Borutha), rycerze, Fryderyk de Zolcz (Fridricus), Hanko Engilgeri (Hanco), Henryk de Borsnicz (Henricus), Ticzko de Borsnicz (Ticzco), Jan (Johannes), notariusz książęcy, qui presentia habuit in comisso.

Pieczęć wystawcy z kontrasigillum.


Oryg: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 67, nr 299.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów