Rozmiar: 15909 bajtów

- 0069 -

1349, 31 V - 6 VI

czu Pfingsten in den heiligen tagen

Hartman von Ronow oznajmia, iż w jego obecności mieszczanin legnicki Hanike Bischof oświadczył, że sprzedał Maciejowi Grelnort i Petzowi Hildeburk, mieszczanom jaworskim, 3 części folwarku w Paszowicach należące do sołectwa, mianowicie 4 1/2 łana oraz 3 części z opłat sądowych. Wystawca na prośbę obu kupujących nadaje im w lenno wspomniane łany i dochody z sądownictwa. Wolno im będzie posiadać owczarnię z prawem wypasu owiec na terenach należących do Paszowic (Paschewicz). Z tytułu posiadania folwarku zobowiązani będą do służby konnej z koniem wartości 3 grzywien lub do przekazania właścicielowi folwarku konia o tej samej wartości. W wypadku utraty tego konia będą wolni od służby, aż do momentu uzyskania rekompensaty. Od wszelkich innych świadczeń i zobowiązań będą wolni.

Świadkowie: Hanike z Michowa (Michelsdorf), Nikil z Wlenia (von dem Lene), Mikołaj Laymhus, Nitzsche Katzbach, mieszczanin legnicki, Merkil Lichtenberg z Mikołajowic (Niclausdorf), Nikil Wilde; Jan Schere z Jawora.


Regest: CDS, XXXV, s. 37-38, nr 15.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów