Rozmiar: 15909 bajtów

- 0068 -

1349, 31 V, Świdnica (Swidnicz)

in die Penthecostes

Bolko, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolko ... dux Slezie, dominus de Furstinberg et in Swidnicz), na prośbę Mikołaja (Nicolaus), opata klasztoru w Lubiążu (Lubens), udziela zezwolenia na lokację folwarku klasztornego Sichówek, leżącego koło wsi w okręgu i na terytorium książęcym (agros allodii sive hereditatis ipsorum Sichov wulgariter nuncupati et in districtu nostri territorie, prope villam Sichow situati), i zasiedlenia go chłopami oraz zagrodnikami w taki sposób, jak to zostało określone w dokumencie stryja wystawcy, księcia Henryka (Heynricus dux Slezie). Książę przekazuje klasztorowi pełnię praw nad lokowaną wsią - łącznie z wyższym sądownictwem, a jej mieszkańcom obecnym i przyszłym nadaje zwolnienie od wszelkich powinności na jego rzecz.

Świadkowie: Creczingus i Konrad (Conradus), bracia zwani de Czedlicz, Ticzmannus Buch, Luppoldus Vchcericz, Zygfryd (Siffridus) i Niczco bracia de Rusendorf, Piotr de Czedlicz (Petrus), protonotariusz książęcy, cui presentia in commisso dedimus.

Pieczęć wystawcy z kontrasigillum.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 91, nr 303a.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów