Rozmiar: 15909 bajtów

- 0070 -

1349, 1 VI, Awinion (Avinion)

Kal. Iuni, anno octavo

Arnaldus de Causina, legat papieski na Węgry i Polskę, prosi papieża Klemensa VI o udzielenie mu prowizji na kanonikat i prebendę wrocławską, wakujące po zmarłym w kurii rzymskiej Wernerze (Wernerus), o które następnie ubiegał się, lecz nie objął z powodu zgonu Pasek, syn Mikołaja, palatyna kaliskiego (... Nicolaus ... Calisiensis).

Druk: MBV, I, s. 612, nr 1111; MPV, III, s. 323-324, nr 325.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów