Rozmiar: 15909 bajtów

- 0074 -

1349, 10 VI, Wrocław
(Wratislavia in hospitio habitationis personis supradicti)

indiccione secunda, in vigilia Corporis Christi sive die Mercuri, decima mensis iunii, hora quasi sexta

Bernard Braxator, kleryk diecezji Terracina ?(Ternachensis), notariusz publiczny, oświadcza, iż w jego obecności i niżej wymienionych świadków zostało wydane ustne orzeczenie w sprawie dochodów z wolnej działki górniczej zwanej „aekirvirteyl”, położonej na terenie należącym do joannitów w Złotoryi (Aurea Mons). Orzeczenia tego dokonali magistrzy: Piotr z Bytomia, kanonik legnicki (Petrus de Bythom ... Legnicensis), i Franczko ze Złotoryi (Franczco de Goltberc) - prawnicy (iurisperiti), wraz z Mikołajem z Krakowa (Nicolaus de Cracovia) i Piotrem zwanym Czarny (Petrus dictus Niger), mieszczanami wrocławskimi (Vratislavienses), występujący jako rzecznicy (arbitratores, diffinitores, tractatores seu amicabiles compositores) komendatora Jana zwanego Ber (Johannes) i całego domu joannitów w Złotoryi oraz magister Mikołaj Franczconis z Rędzina (Nicolans ... de Ransin), pełnomocnik mieszczan złotoryjskich: Piotra (Petrus) i Jana (Johannes) zwanych Probisthayn, Jana (Johannes) Schonenwalde, Heynona Bogerner (Heyno), Piotra Sporer (Petrus), Sydelona (Sydelo), łaziebnika, Apeczki (Apeczco) i Piotra (Petrus) zwanych de Manso, Konrada Tuchiller (Conradus), Jakuba Bule (Jacobus), Katarzyny (Katherina), wdowy po Liburdeyu i innych gwarków wspomnianych kopalni (sociorum aurifodinarum dictarum in manso religiosorum virorum), a brzmiało ono następująco: jeżeli komendator otrzymuje ze wspomnianych kopalni 10 część z dziesięciny (decimam partem de parte wulgariter decima nuncupatur), wówczas ze swojej wolnej części zwanej „aekirvirteyl” winien otrzymać 40 część zwaną „virtiehteil”. Jeżeli zaś nie otrzymuje owej dziesięciny, wspomniani gwarkowie winni mu wypłacić w zamian za dochód z jego wolnej części (vice et nomine pretacte libere partis) 32 część zwaną „czwoyndedrichste deyl”. Orzeczono następnie, iż gwarkowie powinni wypłacić komendatorowi i jego domowi zatrzymaną czasowo część jego dochodów nominibus liberam partem. Postanowiono również zwolnić obie strony od ponoszenia kosztów powyższego orzeczenia, zastrzegając prawo wnoszenia zmian i poprawek.

Świadkowie: Mikołaj Smannonis (Nicolaus), Mikołaj Trinis (Nicolaus), Piotr ze Smolca (Petrus de Smolz), mieszczanie wrocławscy (Wratislaviensis), Mikołaj Trechensorirer (Nicolaus), Mikołaj Lubecov (Nicolaus), mieszczanie złotoryjscy (Goldberg).

Formuła uwierzytelniająca Bernarda Braxatora (kopia).


Kopia: łac., WAP Wrocław, sygn. Archiwum Elżbietańskie E A 2, fol. 8 a (niestaranna).
Druk: CDS, XX, s. 41-42, nr 104 (niepełny, bez formuł końcowych).


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów