Rozmiar: 15909 bajtów

- 0086 -

1349, 25 VI, Wrocław (Wratislauia)

in crastino beati Johannis baptiste

Konrad von Falkenhain (Conradus), starosta wrocławski, stwierdza, iż Gysco de Reste, mieszczanin wrocławski, za zgodą swoich synów: prepozyta Jana (Johannes), Jakuba (Jacobus), kanonika przy kościele Św. Krzyża we Wrocławiu, i Mikołaja (Nicolaus), sprzedał swoim zięciom Janowi (Johannes) i Henlinowi (Henlinus) z Głogowa (de Glogovia), mieszczanom wrocławskim, landwójtostwo wrocławskie zakupione niegdyś od króla czeskiego Jana (Johannes rex Boemie) za sumę 400 grzywien groszy praskich polskiej liczby. Starosta zatwierdza tę sprzedaż z zastrzeżeniem, iż dochód z kar, przewyższający 10 grzywien, winien być skierowany do skarbu królewskiego, nie przekraczający zaś tej sumy zatrzymują dla siebie kupujący. Zastrzega również prawo odkupu wójtostwa przez króla po cenie równej obecnej.

Świadkowie : Heyer de Pritticz (Heyerus), Maciej de Molheym (Mathia) - rycerze, Paszko Rinbabe (Pasco), Hanko de Schelndorf - feudałowie, Peczko de Richinbach, Hanko Rote, Henryk de Sittyn, Mikołaj Ledersnider (Nicolaus), Hanko Wraz, Hanko Budessin, Hanko Saxo i Otto de Donyn, kanclerz wrocławski (Wratislaviensis).


Druk: Z. f. G. Schl., VII, s. 54-55.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów