Rozmiar: 15909 bajtów

- 0091 -

1349, 1 VII, Awinion (Avinion)

Kalendas Julii, anno octavo

Arnaldus de Lacaucina, scholastyk krakowski, legat papieski na Polskę i Węgry, prosi papieża Klemensa VI o dyspensę super defectu natalium dla Jana Dzeczkonis z Raciborza (Johannes ... Ratibor), kleryka diecezji wrocławskiej, w celu umożliwienia otrzymania przez niego kanonikatu, prebendy lub jakiejkolwiek godności czy beneficjum katedralnego lub kolegiackiego.

Druk: MBV, I, s. 625, nr 1139; MPV, III, s. 325, nr 327.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów