Rozmiar: 15909 bajtów

- 0110 -

1349, 18 VIII, Wrocław
(Wratislavia ante minus hostium ecclesie kathedralis)

XV Kal. Septembris, hora quasi tercia

Cunczco ze Skałki (de Schalcow), dziekan głogowski (Glogoviensis) i kanonik wrocławski, jako przedstawiciel konwentu w Trzebnicy (Trebnicensis) oraz Wawrzyniec Hartlibi (Laurencius), kantor kolegiaty Św. Krzyża we Wrocławiu, reprezentujący Hellenbolda de Luechcemburg (Hellenboldus), w obecności oficjała wrocławskiego (Wratislaviensis) Andrzeja de Rosslawicz (Andreas) rozstrzygają polubownie spór między konwentem w Trzebnicy (Trebnicensis) a wspomnianym Hellemboldem dotyczący lasku (rubeta, arbore ligna) znajdującego się na łące klasztornej, zwanej łąką św. Jadwigi (pratum sancte Hedwigis). Po zapoznaniu się z dowodami obu stron oraz ze względu na szkody, jakie wyrządził klasztorowi Hellembold, sędziowie przyznają lasek klasztorowi, polecając spisanie wyroku notariuszowi publicznemu Piotrowi Conradi z Ząbkowic Śl. (Petrus ... de Frankinstein).

Świadkowie: Mikołaj Franczconis z Rędzina (Nicolaus ... de Ransin), Albert Michaelis de Sacur (Albertus), Jan Vernheri (Johannes), Jerzy Conradi z Ząbkowic Śl. (Georgius ... de Frankinstein), notariusze publiczni.

Znak notarialny i formuła uwierzytelniająca Piotra Conradi.

Pieczęcie: oficjała Andrzeja de Rosslawicz, dziekana Cunczkona ze Skałki i kantora Wawrzyńca Hartlibi.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 125, nr 198.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów