Rozmiar: 15909 bajtów

- 0140 -

1349, 9 X (Wrocław) (in consistorio ... Vratislaviense)

nono die mensis Octobris guod erat VII Id. mensis eiusdem

Andrzej de Rosslawicz (Andrea), oficjał wrocławski, oznajmia, iż Jan (Johannes) Conoplath, notariusz kapitulny, występujący jako pełnomocnik (procurator) opata Mikołaja (Nicolaus) i całego konwentu klasztoru Św. Wincentego we Wrocławiu (prope Wratislauiam), patronów kaplicy św. Marcina w starym grodzie wrocławskim (in castro antiquo Wratislavia) i jej rektora Jana (Johannes), wniósł przeciwko magistrowi Janowi (Johannes) de Richenbach, prepozytowi kapituły kolegiaty Św. Krzyża we Wrocławiu, skargę o niewykonanie zalecenia sądu konsystorskiego w osobach plebanów: Mikołaja de Swyn (Nicolaus) i Jana zwanego Baran (Johannes), dotyczącego zburzenia pewnych budynków i muru wzniesionych na terenie (super area et orto) należącym do kaplicy św. Marcina. Strona oskarżona pomimo ponownego nakazu nie tylko nie wykonała go, lecz wbrew zakazowi sądowemu (in contemptum novi operis nunciacionis) wzniosła nowe budynki (domum inhabitacionis et privatam seu sentinam), z których dochodzące hałasy (horror et fetor) zakłócają spokój odwiedzających wspomnianą kaplicę.

Kolejny wyrok również nie zostaje wykonany, natomiast pełnomocnik oskarżonych Jan de Lyndenow (Johannes) wnosi przeciw zarzutom oskarżycieli protest, w którym dowodzi, iż plac (area), będący przedmiotem sporu, należał od dawna wraz z całym terenem starego grodu do kolegiaty Św. Krzyża, natomiast wymienione wyżej budynki zostały wzniesione za wzajemnym porozumieniem obu stron. Stwierdza również bezpodstawność zarzutów dotyczących wznoszenia nowych budynków wbrew zakazowi sądowemu, powołując się na niezgodne z przepisami terminy ich zgłaszania.

Po rozpatrzeniu skarg obu stron i przesłuchaniu świadków oficjał wydaje wyrok przysądzający kaplicy św. Marcina wyżej wspomniany plac, prepozytowi zaś Św. Krzyża nakazuje zburzenie na własny koszt budynków wzniesionych po ogłoszeniu zakazu nowej budowy. Od postanowień tych przysługuje prawo apelacji do Stolicy Apostolskiej.

Świadkowie: magistrzy: Piotr z Bytomia (Petrus de Bythom), Jan de Grudencz (Johannes), Beldo de Strelicz, adwokaci konsystorza wrocławskiego, Piotr z Ząbkowic Śl. (Petrus de Frankensteyn), Jan z Leśnicy (Johannes de Lesna) i Jan Modlici (Johannes), notariusze publiczni.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 67, nr 305.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów