Rozmiar: 15909 bajtów

- 0143 -

1349, 10 X, Awinion (Avinion)

VI Id. Octobris, anno octavo

Albert, biskup poznański, prosi papieża Klemensa VI o prowizję na kanonikat opolski (Opoliensis) z ekspektatywą na prebendę będącą w dyspozycji biskupa wrocławskiego (pertinente ad collationem seu provisionem aut alim dispositionem) dla kleryka diecezji wrocławskiej, Stanisława Martini z Wąsosza (Stanislaus ... Hernstat). Jakub Augustini, kanonik opolski (Jacobus ... Opoliensis), prosi tegoż papieża o prowizję na kanonikat wrocławski (Wratislaviensis) oraz o rezerwację prebendy należącej do biskupa wrocławskiego i będącej w dyspozycji arcybiskupa gnieźnieńskiego, a także o pozwolenie łączenia go z kanonikatem i prebendą opolską i z probostwem w Osetnie w diecezji wrocławskiej (Ossetno).

Druk: MBV, t. I, s. 637, nr 1172; MPV, t. III, s. 326-327, nr 328.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów