Rozmiar: 15909 bajtów

- 0151 -

1349, 11 X, Awinion (Avinion)

Papież Klemens VI udziela Janowi Ade de Lomsco (Johannes), kanonikowi wrocławskiemu (Wratislaviensis), rezerwacji na dignitas seu personatus vel officium aut beneficium ecclesiasticum cum vel sine cura, dające dochód 25 lub 18 grzywien, oraz wyraża zgodę na łączenie tego beneficjum z probostwem w Gwizdanowie (Gwizdanow). Jako egzekutorów papież wyznacza archidiakonów glogowskiego (Glogoviensis) i legnickiego (Legnicensis) oraz zakrystiana awiniońskiego (Avinionensis).

Regest: MBV, I, s. 639, nr 1177.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów