Rozmiar: 15909 bajtów

- 0161 -

1349, 26 X, Brzeg (Brega)

fer. secunda ante festum sanctorum Symonis et Iude apostolorum

Bolesław, książę Śląska, pan Legnicy i Brzegu (Boleslaus ... dux Slezie et dominus Legniczensis ac Bregensis), oświadcza, iż Katarzyna (Katherina), wdowa po Beruschonie (Beruschonus), pieczętarzu, mieszczaninie wrocławskim (Wratislaviensis), obecnie żona Mikołaja z Kleciny (Nicolaus de Klettindorph), oraz jej synowie: Jan (Johannes), Paweł (Paulus) i Maciej (Mathias), za radą wspomnianego Mikołaja sprzedali opatowi Mikołajowi (Nicolaus) i konwentowi Św. Wincentcgo we Wrocławiu (cirea Wratislauiam) za 100 grzywien groszy usualis swoje dobra Gneypuldsdorph przyległe do wsi Małujowice w okręgu brzeskim (Malwicz districtus Bregensis) z 12 1/2 łanami czynszowymi, ze wszystkimi prawami i pożytkami, wolne od służby konnej oraz wyłączone spod jurysdykcji, urzędników książęcych, a także zwolnione od opłat celnych w Oławie (theolonium Olauiensis). Książę zastrzega sobie świadczenie powinności z dóbr wspomnianej Katarzyny w Małujowicach.

Świadkowie: Mikołaj z Danielowic (Nicolaus de Dangilwicz), Schenco z Kruszyny (de Schonow), Henryk, sędzia dworu brzeskiego (Henricus ... curie Bregensis) Fryderyk de Zulcz (Fridricus), Ysiko Kuer[zanta), Henryk z Wawrzeńczyc ([Henr]icus de Wau[ren]czicz), Jan (Johannes), notariusz książęcy, qui presentia habuit in commissione.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., dość znacznie zniszczony, WAP Wrocław, sygn. Rep. 67, nr 307.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów