Rozmiar: 15909 bajtów

- 0169 -

1349, 8 XI Wrocław (in domo habitationis viri domini Stanislai,
decani ecclesie Wratislaviensis apud ipsam
Wratislaviensem ecclesiam kathedralem)

Indictione secunda, VI Id. Novembris, hora quasi sexta (M 27) Indictione tercia secundum consvetudinem provincie Gnesnensis (M 54 a)

Stanisław z Czerwonego Kościoła (Stanislaus de Ruffa Ecclesia) i Jan Gunteri z Nysy (Johannes ... de Nyza), notariusze publiczni, zaświadczają, iż dziekan wrocławski Stanisław (Stanislaus) sprzedał Bartkowi (Bartho), sołtysowi z Małego Tyńca (Parua Tyncia), za sumę 130 grzywien groszy praskich wrocławskiej liczby 5 łanów w Muchoborze Wielkim (in Muchobor maiori villa sui decanatus Wratislaviensis situatos), które nabył od braci Mikołaja (Nicolaus), Grzegorza (Gregorius), Piotra (Petrus), Jana (Johannes) i Bartłomieja (Bartholomeus), synów zmarłego Duringa (Duringus), mieszczanina wrocławskiego (Wratislaviensis), i ich matki. Umowa sprzedaży przewiduje wypłatę 80 grzywien w czterech ratach co poręczają przedstawieni przez Bartka i jego syna Peczka (Peczko) sołtys Stefan (Stephanus) i karczmarz Henryk z Domasławia (Henricus de Domaslavia), Andrzej, sołtys z Komorowic (Andreas ... de Cobrouicz), Hynco Daczlender, karczmarz Konrad (Cunadus), Hanco Peczoldi z Małego Tyńca (de Parua Tyncia) i Piotr z Muchoboru Wielkiego (Petrus de Muchobor), brat Bartka. Na prośbę stron umowę tę zatwierdza oficjał wrocławski Andrzej de Rosslauicz (Andreas), wspomniany zaś dziekan Stanisław jako dominus temporalis wprowadza Bartka per suum capucium w posiadanie owych pięciu łanów. Pozostałe 50 grzywien winny być wypłacane w postaci czynszu, którego sposób uiszczania określa szczegółowo umowa. Ponadto dziekan Stanisław nadaje Bartkowi 200 owiec wraz z pasterzem.

Świadkowie: (sygn M 27) Andrzej (Andrea), oficjał, Świętopełk (Swanthopelco), Henryk z Głogowa (Henricus de Glogouia), kanonicy, Jakub de Milio (Jacobus), altarzysta, Staśko (Stasco), Jakub z Jelenina, (Jacobus de Jelyn) i Marcin (Martinus), wikariusze wrocławscy, oraz Henryk (Henricus) Woysicz, piwowar, Jan Tempelfelth (Johannes), karczmarz z Wyspy Piaskowej (in Arena), Cunczlin zwany Hoercz i Hanczlin Frowenstat, szewcy wrocławscy, Piotr z Nadolic (Petrus de Nadlicz), wójt, i kleryk Piotr, familiares dziekana.

Świadkowie: (sygn. M 54 a) Andrzej (Andrea), oficjał, Świętopełk (Swanthopolco), Henryk z Głogowa (Henricus de Glogouia), kanonicy, Jakub Augustini (Jacobuis), Jakub Jelyn ,(Jacobus), Staśko (Stasco), altarzyści, i Marcin (Martinus), wikariusz wrocławski, oraz Henryk Woysicz (Henricus), piwowar, Jan Tempelfelth (Johannes), karczmarz z Wyspy Piaskowej (in Arena), Cunczlin zwany Hoeyercz i Hanczlin Frowenstat, szewcy wrocławscy, Piotr (Petrus) Galowski, wójt, i Piotr (Petrus), kleryk, familiares dziekana.

Znak notarialny i formuła uwierzytelniająca Stanisława z Czerwonego Kościoła (M 27) i Jana Gunteri (M 54 a).

Pieczęcie w obu ekspedycjach dokumentu: oficjała i dziekana wrocławskiego.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. M 27 i M 54 a.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów