Rozmiar: 15909 bajtów

- 0312 -

1350, 16 VI, Wrocław (Wratislavia)

XVI Kal. Julii

Andrzej de Rasslawicz, kanonik i oficjał wrocławski (Andreas ... Wratislaviensis), rozstrzyga spór o dziesięciny we wsiach Gola i Kietlin (Gola, Kythlin), jaki toczy się między opatem i klasztorem w Kamieńcu (Camnicz) a Konradem de Porsnitz (Conradus). W tym celu Jan de Grudencz (Johannes), prokurator, występuje w imieniu opata i konwentu w Kamieńcu (Camencz) przcciwko Konradowi de Porsnicz (Cunadus) o 7 łanów, 5 1/2 łana ziemi z folwarku w Gola, 8 łanów ziemi we wsi Kietlin (Gola, Kythlin) oraz dziesięciny polowe należące do tegoż klasztoru, mające wartość 3 grzywien obiegowych, zabranych przez owego Konrada (Cunadus). Ponieważ mimo wezwania prokuratora Konrad nie uczynił nic dla klasztoru, prokurator wzywa do dania klasztorowi odszkodowania w wysokości 3 grzywien. W odpowiedzi na to niejaki Wawrzyniec (Laurentius) występujący w imieniu Konrada de Porsnicz (Cunadus), właściciela wsi Gola, oświadcza, że dziesięciny ze wszystkich łanów nie należą się klasztorowi w Kamieńcu, lecz tylko z połowy albo nieco mniej, gdyż reszta należy do kościoła parafialnego w Niemczy (Nympcz). Oficjał konsystorza wrocławskiego rozstrzyga ten spór na korzyść opata i konwentu w Kamieńcu.

Świadkowie: Magister Beldon z Prószkowa (Heldo de Proskow), Jan de Grudencz (Johannes), Jan de Conplath [Johannes), doradca konsystorza, Piotr i Jerzy z Ząbkowic Śląskich (Petrus et Georgius de Frankenstein), bracia, Piotr z Bolesławca (Petrus de Boleslavia) oraz Jan Modlici (Johannes), notariusz publiczny.

Pieczęć oficjała wrocławskiego.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 88, nr 140.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów