Rozmiar: 15909 bajtów

- 0390 -

1350, 9 XII, Awinion (Avinion)

V Id. Decembris, anno nono

Papież Klemens VI stwierdza na prośbę Kazimierza, króla Polski (Kazimirus rex Poloniae), który prosi, aby nadać prebendę i kanonikat w kościele wrocławskim Janowi, synowi Dzeczka z Raciborza (Johannes Deczkonis de Ratibor), które zostały zwolnione z powodu awansu Alberta Palucze (Albertus), dawnego kanonika wrocławskiego, a obecnie biskupa poznańskiego (Poznaniensis), że nic nie stoi na przeszkodzie, mimo że ów Jan (Johannes) posiada już kanonikat i prebendę w kościele krakowskim (Cracoviensis) oraz probostwo w Igołomii w diecezji krakowskiej (Iglomia ... Cracoviensis).

Regest: MBV, I, s. 1903, nr 1316.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów