Rozmiar: 15909 bajtów

- 0415 -

1351, 13 I, Ziębice (Munsterberg)

in octaua Epyphaniae Domini

Mikołaj, książę Śląska i pan ziębicki (Nicolaus dux Slesiae et dominus Munsterbergensis), oświadcza, że Piotr z Domanic (Petrus de Damancz) w imieniu własnym, swojej żony Zofii (Sophia), która pod przysięgą zrzekła się dobrowolnie swych praw do folwarku (allodium) 5 łanowego, wniesionego posagiem, i spadkobierców, w obecności księcia sprzedał i zrezygnował z 6 grzywien czynszu rocznego i wieczystego na 5 łanach czynszowych we wsi Jansdorph z sołectwem i folwarkiem 5 łanowym i młynem w pobliżu wsi Jansdorph i na innych przynależnościach, które to dobra wymieniony Piotr z Domanic posiada wokół Ziębic (Munsterberg). Czynsz ten sprzedał Jakubowi z Legnicy (Jacobus de Legnicz), wikaremu i altarzyście w kościele katedralnym wrocławskim (Wrattislaviensis), który kupił go dla siebie i na rzecz ołtarza za sumę 60 grzywien wypłaconych na korzyść wymienionego Piotra przez nieżyjących już kanoników wrocławskich (Wrattislauiensis) Marcina (Martinus) i Wrowina (Wrowinus) i owego Jakuba (Jacobus). Ustalony został warunek, że te 6 grzywien rocznego i wieczystego czynszu będą wypłacone bez żadnych przeszkód w dwóch terminach rocznych pod groźbą cenzury kościelnej : 2 grzywny, które wspomniany Jakub (Jacobus) może przeznaczyć na własny użytek lub darować dowolnym osobom duchownym lub świeckim w święto św. Filipa i Jakuba, 4 grzywny zaś w święto św. Michała Archanioła wymienionemu Jakubowi jako altarzyście oraz wszystkim jego następcom. Książę uwalnia altarzystę Jakuba i wszystkich jego następców od wszelkich obciążeń finansowych oraz powinności z tytułu nabytego czynszu.

Świadkowie: Maciej komes de Trencz (Mathia), brat księcia, Jan de Budow (Johannes), Ulryk de Lewinrode (Ulricus), Peregrinus de Petirswalde, Vitko Boemus - rycerze, Pescho de Adlungisbach, Mikołaj de Ponkow (Nicolaus), notariusz kancelarii książęcej.


Kopia: łac., BU, Wrocław, sygn. Liber tornalis beneficiorum, rkps, M 1063, s. 30a -31 b.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów