Rozmiar: 15909 bajtów

- 0416 -

1351, 17 I, Wrocław (Wratt[islauia])

XVI Cal. Februarii

Andrzej de Rosslawicz (Andreas), kanonik i oficjał wrocławski (Wrattislauiensis), oświadcza, że w jego obecności oraz Jakuba z Legnicy (Jacobus de Legnicz), wikariusza i altarzysty kościoła wrocławskiego, z jednej strony, a Piotra Hellenbolda (Petrus Hellenboldus), prezbitera i prokuratora, występującego w imieniu Piotra z Domanic (Perus de Domancz), dziedzica wsi i dóbr w Jansdorff (Jansdorph), oraz jego żony Zofii (Sophia), jak również Macieja (Mathias) i Mikołaja (Nicolaus) sołtysów, Tylona (Tylonus) i Henryka Grysaw (Henricus) - ławników, Henryka (Henricus), młynarza, i innych wieśniaków wymienionej wsi z drugiej, postanowiono, iż wymieniony Hellenbold okazawszy oficjałowi wrocławskiemu wystarczające pełnomocnictwo do reprezentowania Piotra z Domanic i innych oraz okazując spisane w postaci instrumentu notarialnego ręką Grzegorza Marcina z Górki (Gregorius Martinus de Gorka), notariusza publicznego, potwierdził, że wymienieni Piotr z Domanic i jego żona Zofia sprzedali wymienionemu Jakubowi z Legnicy altarzyście w katedrze wrocławskiej, 4 grzywny rocznego czynszu we wsi Jansdorph, a mianowicie: z 5 łanów folwarcznych (allodium), lasu, łąk, młyna i z sołectwa w w.w. wsi, przynoszącego rocznie 5 małdratów pszenicy dochodu za 40 grzywien. Czynsz ten w wysokości 4 grzywien będą płacić corocznie pod groźbą ekskomuniki wymienieni : Piotr z Domanic, jego żona Zofia, Maciej i Mikołaj (Nicolaus), sołtysi, Tylo i Henryk Grysaw, ławnicy, Henryk, młynarz, i pozostali wieśniacy oraz ich spadkobiercy do rąk Jakuba i jego spadkobierców.

Świadkowie: Henryk (Henricus), scholastyk, Piotr z Gostynia (Petrus de Gostina), Jan de Lubek (Johannes), kanonik wrocławski (Wrattislauiensis), Magerius, Beldonus a Prószkowa (Proskow), Jan de Grudencz (Johannes), Jan Conoplat (Johannes), doradcy konsystorza wrocławskiego (Wrattislauiensis), Jan Modlici (Johannes), notariusz oficjała wrocławskiego.


Kopia: łac., BU Wrocław, sygn. M. 1063, s. 31-32.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów