Rozmiar: 15909 bajtów

- 0448 -

1351, 4 V, Wrocław

Konrad von Falkinhayn, starosta wrocławski, oświadcza, że przed sądem królewskim we Wrocławiu Andrzej Bolanta (Andreas), Woytko, syn Stanisława (Stanislaus), i Mikołaj, syn Maczkona (Nicolaus Maczconis), zeznali, że wymieniony Andrzej posiada i winien posiadać posiadłość Krajków (Krykov) jako wolną od wszelkich powinności.

Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep. 1, s. 165, nr 440 b.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów