Rozmiar: 15909 bajtów

- 0454 -

1351, 9 V, Wrocław (Wratislauia)

VII Id. Maii

Ugoda między Janem Conplatem (Johannes Conplath), prokuratorem i pełnomocnikiem klasztoru kanoników regularnych NMPanny na Piasku we Wrocławiu (Wratislavia), notariuszem kapituły wrocławskiej, a Mikołajem (Nicolaus) zwanym Hundisfelt, dziedzicem wsi Psie Pole, zawarta w obecności Andrzeja de Rasslawicz (Andreas), kanonika i oficjała wrocławskiego, a dotycząca opłaty przewozowego (naulum et navigium) na Odrze i Widawie (Odera, Wydavia). Ugodę tę oficjał potwierdził.

Świadkowie: Magister Beldo z Prószkowa (Proskow), Jan de Grudencz, doradcy konsystorza wrocławskiego (Wrat[islauiensis]), Mikołaj Franczkonis (Nycolaus), Piotr (Petrus) i Jerzy (Georgius), bracia.


Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep. 55, s.102, nr 39; tamże, sygn. Rep.135 D 17, s. 7, nr 11.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów