Rozmiar: 15909 bajtów

- 0460 -

1351, 13 V, Wrocław (Wratislavia)

III Id. Maii

W obecności Andrzeja de Rosslawicz, kanonika i oficjała wrocławskiego (Andreas ... Wratislaviensis), oraz Jana, proboszcza w Świdnicy (Johannes ... in Swydnicz), i pełnomocnika opatki i konwentu Św. Klary we Wrocławiu (Wratislavia), Bruno z Kątów Wrocławskich (Kanth), mieszczanin wrocławski (Wratislaviensis), zeznał publicznie, że jego ojciec Krzysztof z Kątów Wrocławskich (Cristanus de Canth), niegdyś mieszczanin wrocławski (Wratislaviensis), nadał testamentem klasztorowi, Św. Klary 8 grzywien rocznego czynszu, z których 4 grzywny pochodzi z jego wsi Oleśnica Mała (Olsna), a 4 grzywny z dochodów posiadanych w mieście Kąty Wrocławskie (Canth), jak to wynika z dokumentów książąt śląskich: Bolesława, pana legnicko-brzeskiego (Boleslaus ... Legnicensis et Bregensis), oraz Henryka, pana Jawora i Książa (dux Henricus de Jawor et in Furstinberg), okazanych oficjałowi Andrzejowi i prokuratorowi Janowi przez wspomnianego Brunona z Kątów Wrocławskich. Następnie tenże Bruno przyrzeka w imieniu własnym i spadkobierców, że czynsz zapisany przez jego ojca będzie wypłacany corocznie po połowie na potrzeby klasztoru Św. Klary oraz minorytów we Wrocławiu (Wratislavia). Jednocześnie Jan, prokurator i pełnomocnik konwentu Św. Klary, przyrzekł w imieniu własnym i swoich następców, pełnomocników w. w. klasztoru, pod karą ekskomuniki, że codziennie i wieczyście będzie poświęcona jedna msza na odpuszczenie grzechów wymienionego Brunona z Kątów Wrocławskich, jego brata Maczka (Maczco) i ich przodków. Oficjał wrocławski potwierdził donację czynszu.

Świadkowie: Magister Beldo z Prószkowa (Proskow), Jan z Leśnicy (Johannes de Lessna), Jan Modelici (Johannes), notariusz publiczny oficjała wrocławskiego.


Druk: MGF, Urkb., I, s. 55, nr 179.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów