Rozmiar: 15909 bajtów

- 0551 -

1351, 16 XI, Praga (Praga)

die sextadecima mensis Novembris

Ernest, arcybiskup praski (Arnestus Pragensis ecclesiae archiepiscopus), powołany na rozjemcę przez prowincjała Gallusa de Lemberk (Gallus), prepozyta joannitów na Czechy (Boemia), Polskę (Polonia), Morawy (Moravia) i Austrię (Austria), Czenkona z Pragi (Czenco de Praga), Jakuba z Kłodzka (Jacobus de Glac), Jana Manystin (Johannes) i Mikołaja z Żytawy (Nicolaus in Zitavia), komturów i braci joannitów z jednej strony, a z drugiej przez Jana prepozyta klasztoru kanoników regularnych w Kłodzku (Johannes ... Glacz), po zapoznaniu się z odpowiednimi dokumentami i zeznaniami ustnymi rozstrzyga spór między joannitami i kanonikami regularnymi w Kłodzku (Glacz) w zakresie uprawnień i dochodów parafialnych w ten sposób, że kanonicy regularni nie mogą spowiadać osób świeckich bez specjalnego zezwolenia wymienionego Ernesta, arcybiskupa praskiego, nie mogą też odprawiać ceremonii pogrzebowych parafianom, którzy wg prawa i starego zwyczaju powinni być grzebani na cmentarzu parafialnym, innym zaś ludziom spoza parafii mogą tę ceremonię odprawiać, jak również braciom swojego zgromadzenia. Nie mogą również prowadzić szkoły dla synów ludzi świeckich, wreszcie nie mogą głosić kazań popularnych dla ludu przed południem. Za poniesione szkody przez joannitów, kanonicy regularni mają tymże joannitom płacić czynsz roczny w wysokości 65 grzywien z czynszów ze wsi Lhota. Kanonikom regularnym arcybiskup Ernest polecił specjalnie, aby na jakiekolwiek święto NMPanny, szczególnie zaś na święto Wniebowzięcia, Narodzenia, Oczyszczenia i Zwiastowania, corocznie w kościele parafialnym w Kłodzku (Glac) przed ołtarzem NMPanny, poświęcili 1 świecę o 6 funtach wosku wg wagi kłodzkiej. Nadto arcybiskup Ernest ustanowił w wypadku naruszenia jego poleceń karę ekskomuniki i karę pieniężną w wysokości 160 kóp groszy praskich, z której to sumy połowa ma być przeznaczona na budowę kościoła praskiego, a połowa stronie przestrzegającej te postanowienia.

Druk: Volkmer-Hohaus, Geschichtquell., s. 123-125


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów