Rozmiar: 15909 bajtów

- 1030 -

1354, 23 IV, Wrocław (Wratislauia)

in festo beati Georgii martiris ac Benedicti

Henryk zwany Colwicz (Henricus), magister klasztoru krzyżowców pod wezwaniem św. Macieja we Wrocławiu (Wratislauia), stwierdza, że Jan zwany Colwicz (Johannes), były proboszcz w Kluczborku (Creuczeburg), kupił od łaziebnika Mikołaja z Kłodzka (Nycolaus de Glacz) 1 grzywnę rocznego czynszu z łaźni za 9 1/2 grzywny. Następnie nabywca przekazał ów czynsz po połowie przeorowi tego klasztoru i na potrzeby chorych przebywających w szpitalu krzyżowców, z tym że dochód przeznaczony dla przeora ma być dzielony po połowie między niego i braci. Ofiarodawca zastrzega sobie msze w rocznice swej śmierci. Wystawca zatwierdza ten dokument.

Świadkowie: Jan zwany Gobil z Nowego Miasta we Wrocławiu (Johannes ... de noua civitate), Franczko Baran, zakonnik, Herman Fridil (Hermannus), prezbiter, Piotr zwany Vüsil (Petrus), diakon, Maciej (Mathias), wicediakon, Mikołaj (Nycolaus), klucznik, Mikołaj (Nycolaus), szef kuchni, Jan komendator z Dobrzykowic Wrocławskich (Johannes ... de Wustendorf) i Jan z Wlenia (Johannes de Len), komendator, Niczechenicz.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 66, nr 175.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów