Rozmiar: 15909 bajtów

- 028 -

1355, 7 II, Wrocław (Wratislauia)

in crastino st. Dorothae Virginis

Henryk de Kalow (Henricus) stwierdza, że w jego obecności Katarzyna zwana Hubenerin (Katherin) i jej syn Henryk (Henricus), mieszkańcy Czobgarth, sprzedali za 10 grzywien Ryszardowi z Gubina (Richardus de Gubin), mieszczaninowi wrocławskiemu (Wratislauiensis), 1 1/2 grzywny rocznego czynszu z 2 łanów w Czobegarthe w dystrykcie wrocławskim (Wratislauiensis) ze wszystkimi prawami. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jescho de Smolcz), Henryk z Sołtysowic k. Wrocławia (Henricus de Mollnsdorf), Herman Purgravii (Hermannus), Hanko Warmuth, Paweł Dumlosi (Paulus), Mikołaj z Krakowa (Nycolaus de Cracouia) i Henryk de Sittin (Henricus), feudałowie, oraz Jan z Głubczyc (Johannes de Lubeschicz), notariusz, w zastępstwie Dythmara de Meckebach (Dythmarus), kanonika i kanclerza księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 215-216.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów