Rozmiar: 15909 bajtów

- 002 -

1355

Henryk de Kalaw (Henricus) stwierdza, że w jego obecności Konrad (Conradus) i Bartłomiej (Bartholomeus), bracia zwani Stiluoit, sprzedali Hankowi z Krakowa (Hanko de Cracauia), mieszczaninowi wrocławskiemu (Wratislauienis), i jego następcom 3 grzywny rocznego czynszu ze swoich dóbr w folwarku Kaldenhausen w dystrykcie wrocławskim (Wratislauiensis) ze wszystkimi prawami. W wypadku niedotrzymania terminu płatności w.w. czynszu, nabywca ma prawo wziąć te dobra w zastaw. Wystawca zatwierdza tę transakcję.

Świadkowie: Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jescho de Smolcz), Hainko de Warmuth, Mikołaj de Rasslowicz (Nycolaus), Mikołaj ze Strachowic k. Wrocławia (Nicolaus de Strachewicz), Henryk de Sittin (Henricus), Hanko z Budziszowa k. Wrocławia (Budessin) - feudałowie, oraz Dythmarus de Meckebach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 229-230.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów