Rozmiar: 15909 bajtów

- 257 -

1356, 1 V, Praga (Praga)

die b. Philippi et Jacobi Apostoli

Kazimierz Wielki, król Polski (Casimirus rex Poloniae), stwierdza, że cesarz Karol IV (Carolus Romanorum Imperator) nadał mu księstwo płockie (Plocensis). Wystawca chcąc się odwdzięczyć nadał mu ze swej strony miasta: Byczynę (Bythen) i Kluczbork (Crucenburg) z przynależnościami, zrzekając się wszelkich praw do nich, a także zwalnia od wszelkich powinności Bolka II, księcia świdnickiego (Bolko dux Swidnicensis), cesarza oraz mieszczan świdnickich (Swidnicenses).

Druk: J. Ch. Lünig, Des Teutschen Reichs-Archivs, Leipzig 1711, partis specialis continuatio I, s. 313, nr 220.
Kopia: łac., AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. A 4, s. 6 v.
Regest: RBM, t. VI, 1, s. 175, nr 328; Lehns u. Besitzurk., t. I, s. 332. nr 31.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów