Rozmiar: 15909 bajtów

- 305 -

1356, 10 VIII, Świdnica (Swydnicz)

in die b. Laurencii Martiris

Mikołaj Vulbrucke, przeor klasztoru Dominikanów w Świdnicy (Nycolaus ... Swydniczensis), i Jan ze Strzegomia (Johannes de Stregonia), zastępca przeora, za zgodą Piotra de Connsa (Petrus), prowincjała dominikanów i mnichów tegoż klasztoru, mianowicie Piotra ze Lwówka Śl. (Petrus de Lenberch), Arnolda (Arnoldus), zakrystianina, Jana de Wuenschiburk, Mikołaja z Kożuchowa (Nycolaus de Vreyenstat), Jana z Ziębic (Johannes de Muenstirberk), Marka syna Jana (Marcus Johannis) i Hartmana (Hartmanus), nadali 2 grzywny rocznego czynszu przypadające temuż klasztorowi po śmierci Piotra zwanego Habenicht (Petrus), które on pobierał z folwarku (curia) Hengilhut, rajcom miasta Świdnicy, a także z powodu obniżenia wartości pieniądza 1 grzywnę z placu (area) Marcina de Swenkinvelt (Martinus) i pół wiardunku z placu nieżyjącego Friczka (Friczco), wójta.

Dwie pieczęcie przeora i konwentu.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Dokumenty m. Świdnicy, sygn. 1356, 10 VIII, Świdnica.
Kopia: niem. nowożytna, tamże.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów