Rozmiar: 15909 bajtów

- 345 -

1356, 14 X, Wrocław (Wratislauia)

in crastino b. Lucie Virginis

Katarzyna, księżna Śląska i pani Brzegu (Kutherina ... ducissa Slesie et domina Bregensis), stwierdza, że w jej obecności Lutko z Groblic k. Oławy (Luthco de Grobilwicz) sprzedał Janowi z Ruska k. Świdnicy (Johannes de Rusk), mieszczaninowi wrocławskiemu (Wratislauiensis), i jego następcom za 34 grzywny wolny czynsz roczny w wysokości 4 grzywien ze swych dóbr w Groblicach k. Oławy (Grobilwicz). Kupujący zobwiązany jest do uiszczania tego czynszu pod karą ekskomuniki. Księżna zatwierdza ten akt kupna-sprzedaży.

Świadkowie: Mikołaj Zcambor (Nicolaus), rycerz, Michał Curtzantka (Michael), Bogusz z Marszowic k. Oławy (Boguschius de Marschwicz), Andirco de Reste, Gunczlonus de Wedrow, Gunter z Grodkowa (Guntherus de Grotkow) i Jan (Johannes), notariusz książęcy, qui presencia habuit in comisso.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 66, nr 182.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów