Rozmiar: 15909 bajtów

- 346 -

1356, 15 X, Wrocław (Wratislauia)

in die b. Hedwigis electe, que fuit Id. Octobris

Piotr z Opola (Petrus de Opul), kanonik lubuski (Lubucensis) i oficjał wrocławski (Wratislauiensis), stwierdza, że w jego obecności Jan de Rudolfdorf (Johannes), zastępca przeora klasztoru Augustianów we Wrocławiu (Wratislauia), i Henryk (Henricus), notariusz miasta Wrocławia, zawarli ugodę w sprawie nowej bramy w murze miejskim między dworami nieżyjącego Henryka de Syttin (Henricus) i Jana Wylandisdorph (Johannes), mieszczan wrocławskich (Wratislauienses). Augustianie zostali zobowiązani do wybudowania na własny koszt ścieżki wyłożonej dylami prowadzącej od wewnętrznego muru między obu murami i poza nie aż do ujścia Oławy (Olauis). Miasto zastrzega sobie prawo zamykania tej bramy według swojego uznania. Wystawca zobowiązuje augustianów do wykonania tego zadania pod karą ekskomuniki.

Świadkowie: Jan z Kątów Wrocławskich (Johannes de Kant), kaznodzieja w.w. klasztoru, Konrad (Conradus), kleryk i kuzyn w.w. oficjała, Konrad Scherf (Conradus), świecki.


Kopia: łac., i niem., AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. D 2, s. 119-120, 120-120v.
Regest: Z.f.G. Schl., t. XIV, s. 182.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów