Rozmiar: 15909 bajtów

- 360 -

1356, 1 XI, Lubin (Lubin)

in die omnium sanctorum

Ludwik I, książę Śląska, pan Legnicy i Lubina (Ludwicus ... dux Slezie dominus Legniczensis et in Lubin), stwierdza, że w jego obecności Nyczco i Hayneko, bracia sołtysa w Siedliskach k. Legnicy (Zegirdorf), oraz ich siostra Paula sprzedali 3 grzywny rocznego czynszu za 21 grzywien ze swych dóbr w Siedliskach k. Legnicy (Zegirdorf) i Studnicy k. Złotoryi (Studnicz) Peczkowi Pyskinsdorf (Peczco), mieszczaninowi legnickiemu (Legniczensis), za pośrednictwem jego braci Mikołaja (Nycolaus) i Wawrzyńca (Laurencius) z prawem odkupu za tę samą cenę. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Henryk de Rechinberg (Henricus) i Kristanus z Żar (Zar).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, s. 367; tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B 89, 1, s. 133v.
Regest: Z.f.G. Schl., t. VI, s. 11, nr 84.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów