Rozmiar: 15909 bajtów

- 371 -

1356, 18 XI, Wrocław (Wratislauia)

in vigilia b. Elizabeth

Konrad de Falkinhain (Conradus), starosta wrocławski, stwierdza, że w jego obecności Jan de Sittin (Johannes), mieszczanin wrocławski (Wratislauiensis), sprzedał za 450 grzywien swoje dobra we wsi Sagericz k. Wrocławia (Wratislauiensis) Piotrowi Nigri (Petrus), mieszczaninowi wrocławskiemu (Wratislauiensis), i jego spadkobiercom ze wszystkimi prawami, które zostały mu nadane przez Henryka, księcia Śląska i pana Wrocławia (Henricus dux Slezie ac quondam dominus Wratislauiensis). Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschko de Smolcz), Paszko Rymbabe (Paschko), Herman Purgravius (Hermannus), Jan z Chwalimierza k. Środy Śl. (Johannes de Frankintal), Jan z Budziszowa k. Wrocławia (Johannes de Budessin), Mikołaj ze Strachowic k. Wrocławia (Nicolaus de Strachwicz), Henryk de Sittin (Henricus) - feudałowie, oraz Dythmarus de Meckebach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3 A, s. 10.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 2, s. 904.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów