Rozmiar: 15909 bajtów

- 373 -

1356, 22 XI, Wrocław (Wratislauia)

X Kal. Decembris

W obecności Piotra z Opola (Petrus de Opol), kanonika lubuskiego (Lubucensis), i oficjała wrocławskiego (Wratislauiensis), Konrada de Koufungen (Conradus), kanonika wrocławskiego (Wratislauiensis) i Berwica (Berwicus), proboszcza w Beyrsdorf, prokuratorów Rudgera de Hugewicz (Rudgerus) Starszego, rycerza, jego żony Elżbiety (Elizabeth) oraz ich synów Ottona (Otto) i Swidgera (Swidgerus), właścicieli wsi Beyrdorf w dystrykcie ziębickim (Munsterbergensis), a także Mikołaja Weczinger (Nicolaus), sołtysa górnej części w.w. wsi, Gertrudy (Gerdrudis), wdowy po Henryku (Heynricus), Heynona Wendener (Heynonus), Piotra Mokewicz (Petrus), Mikołaja Longi (Nicolaus), Jana Riche (Johannes), Mikołaja Weczinger (Nicolaus), Heynuschia Arnoldi (Heynuschius), Jana Heynrici (Johannes), Hermana Linke (Hermannus), Peczkona Reynman (Peczco), Jana Reynoldi (Johannes), Peczkona Wichart (Peczco), Peczkona Weczinger (Peczco), Viperta Hensilini (Vipertus), Wendenera (Wendener), Michała Correr (Michaelis), Henselina Schurman (Henselinus), Teodoryka Sczhimke (Teodoricus), Peczkona Coloni (Peczco), Jana Boumgarte (Johannes), Katarzyny, wdowy po Reynhardzie (Katherina relicta Reynhardi), Nekussona Oklini (Nekussonus), Heynona z końca wsi (Heynonus), Arnolda z końca wsi (Arnoldus), Piotra Sandronis (Petrus), Marcina znad potoku (Martinus), Piotra Heysners (Petrus), Małgorzaty, wdowy po Gotfrydzie (Margaretha relicta Gotfridi), Peczolda Gerhardi (Peczoldus), Macieja Gerhardi (Mathias), Elżbiety (Elizabeth), zamieszkałej po drugiej stronie karczmy, mieszkańców tejże wsi Beyrdorf z jednej strony, a z drugiej Mikołaj Barani (Nicolaus) i Piotr de Shemrow (Petrus) młodszy, altarzyści i wikariusze wrocławscy, za zgodą Mikołaja, księcia Śląska i pana Ziębic (Nicolaus dux Slezie et dominus Monsterbergensis), zawarli ugodę, w myśl której właściciele w.w. wsi sprzedali wikariuszom za 108 grzywien 12 grzywien rocznego czynszu z dochodów tej wsi pod karą ekskomuniki wraz ze wszystkimi prawami. Oficjał zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: magister Henryk de Fursteynualde (Heynricus), Daniel z Legnicy (Danyele de Legnicz) - doradcy, Jerzy z Ząbkowic Śl. (Georius de Frankinsteyn), notariusz publiczny, oraz Konrad, krewny oficjała (Conradus).


Oryg.: łac., AA Wrocław, Katalog, kolegium Wikariuszów we Wrocławiu, nr 25.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów