Rozmiar: 15909 bajtów

- 434 -

1357, 6 II, Otmuchów (Othmuchow)

VIII Id. Februarii

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus ... episcopus Wratislaviensis), stwierdza, iż w jego obecności brat Albert (Albertus), proboszcz w Truthenow, Filip (Philippus), kanonik, Mikołaj Longus (Nicolaus), prepozyt klasztoru Krzyżowców w Zderaz (Zderasiensis, CSRS), i inni bracia krzyżowcy z Czech (Bohemia) z jednej strony oraz brat Idzi (Egidius), rektor szpitala nyskiego (Nisensis), Jan Bermanni (Johannes), Jakub Cecus (Jacobus), Mikołaj z Nysy (Nicolaus de Nisa), Jan Goblini (Johannes), krzyżowcy nyscy, Hanko de Reichenbach, Jan z Raciborza (Johannes de Rathebor) i Herman z Ząbkowic Śl. (Hermannus de Frankenstein), rektorzy klasztorów krzyżowców z drugiej strony zawarli między sobą ugodę, na mocy której zakazuje się przenoszenia krzyżowców z klasztorów czeskich do śląskich, i odwrotnie. Jeżeli zaistnieje potrzeba wybrania przełożonego klasztoru w Nysie (Nisa), to przełożeni klasztorów krzyżowców w Ząbkowicach Śl. (Frankinsteyn), Dzierżoniowie (Reychinbach) i Raciborzu (Rathebor) mają przybyć do Nysy i wybrać go spośród siebie według własnego uznania. Nowo wybrany zaś rektor ma obowiązek przybyć do Zderaz po zatwierdzenie beneficjum rektorskiego. Rektor krzyżowców w Nysie otrzymuje prawo mianowania na wakujące stanowisko rektora i odwoływania w innych klasztorach śląskich, mianowicie: w Ząbkowicach, Dzierżoniowie i Raciborzu. Klasztor Krzyżowców w Nysie ma prawo wizytować tylko prepozyt w Zderaz, a w.w. trzy klasztory rektor nyski osobiście lub może to komuś zlecić. Biskup zatwierdza tę ugodę.

Świadkowie: Franciszek (Franciscus), biskup Cantuariensis, Mikołaj ze Lwówka Śl. (Nicolaus de Lemberg), proboszcz i prokurator otmuchowski (Otmuchouiensis), Mikołaj z Bytomia (Nicolaus de Bythom), kapelan, Albert z Zatora (Albertus de Zator) i Mikołaj z Poznania (Nicolaus de Poznania), notariusz dworu biskupiego.


Ekscerpt: RBM, t VI, 2, s. 289, nr 522.
Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 135, sygn. D 264 a, s. 82v-83v, 96-97v, 120-121v.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów