Rozmiar: 15909 bajtów

- 487 -

1357, 10 V, Wrocław (Wratislauia)

proxima fer. quarta post diem b. Floriani

Konrad de Falkinhain (Conradus), starosta wrocławski, stwierdza, że w jego obecności Czesław ze Smolca k. Wrocławia (Czeslaus, Czislaus de Smolcz) sprzedał za 21 grzywien Janowi Thomaskirche (Johannes) i jego spadkobiercom 3 grzywny rocznego czynszu ze swych dóbr w Smolcu k. Wrocławia (Smolcz), mianowicie z 2 łanów należących niegdyś do jego ojca Pascha ze Smolca k. Wrocławia (Pascho de Smolcz) ze wszystkimi korzyściami, wraz z prawem do zastawu dóbr przez nabywcę w wypadku nieuiszczania czynszu oraz prawem odkupu za tę samą cenę. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jescho de Smolcz), Paszko Rynbabe (Pascho), Hanko Warmuth (Hanco), Herman z Rościsławic k. Wołowa (Hermannus de Rimberg), Peczko Schindil (Peczco), Mikołaj ze Strachowic k. Wrocławia (Nicolaus de Strachwicz), Hanko z Urazu k. Wołowa (Hanco de Ouwras) - feudałowie, oraz Dythmarus, kanonik i kanclerz wrocławski.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 274.
Regest: tamże. Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 3, s. 2357.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów