Rozmiar: 15909 bajtów

- 492 -

1357, 17 V, Wrocław (Brezlaw)

an unsers herren ofvart obende

Wacław I, książę Śląska i pan Legnicy (Wenceslaus ... der erste herzuge in Slezien und herre zur Liegnitz), stwierdza, że za radą mieszczan sprzedaje za 6 tys. grzywien Przecławowi, biskupowi wrocławskiemu (Preczlaw, bischof zu Brezlaw), Zygfrydowi i Nyczen, braciom von Rusendorf (Syfridus), Nickilowi von Crockaw (Nickel), Friczen von der Landiscron, Peczen Swarczen, Henlinowi z Głogowa (Henlinus von Glogow), Henrykowi, biskupowi lubuskiemu (Heinrich ... Lubus), Konradowi von Valkenhayn (Cunad), staroście wrocławskiemu (Brezlaw), Hancken Goltberg, Jakubowi z Kątów Wrocławskich (Jacob vom Canth), Hancken Slancken, Tylken Roten, Franczken von Sythyn, Katarzynie von Glockerynne(Katharina), Rudigerowi Steinkellere (Rudigerus), Peczen i Hancken, braciom ze Świdnicy (Swydniz), dzieciom Heynczen Renckers i ich następcom, Henrykowi von Landiskron (Heinrich), Konradowi von Rydeburg (Conrad), Reynsch Schaph, Jarusch z Pogorzeli k. Brzegu (Pogrell), Raumoldowi Stoschken, Heynzken Swarzenhorn, Konradowi von Rydeburg (Conrad), Friczen von Waldaw i Wincentemu von Russendorf (Vezenz), rycerzowi, połowę dochodów z kopalń w Mikołajowicach (Niclaussdorff) k. Legnicy, Wądrożu k. Legnicy (Wandros), Złotoryi (Goltberg) i Chojnowie (Haynaw) oraz dochody z innych kopalń złota, srebra i miedzi położone w okręgach i ziemiach legnickiej (Ligniz), złotoryjskiej (Goltberge) i chojnowskiej (Haynaw). Wystawca stwierdza, iż wymienieni nabywcy uzyskują pełnię władzy nad owymi kopalniami, a także to, że dochody te daje im od następnych Zielonych Świąt przez 6 lat, a burmistrza i rajców legnickich zobowiązuje do czuwania nad prawidłowym funkcjonowaniem umowy kupna-sprzedaży. Na taki sam okres zastawia im również miasto Złotoryję (Goltberg) wraz z okręgiem oraz Chocianów (Cotzenaw) z prawem nabywców do zastawu lub sprzedaży innym osobom w wypadku złamania umowy. Nybywcy powinni uiszczać na rzecz kanoników legnickich czynsze z dochodów targowych w Złotoryi i Mikołajowicach w wysokości 1/2 grzywny tygodniowo, a Nickel von Crockow 1/2 skojca z targu cotygodniowo. Jeśli nabywcy chcieliby dokonywać jakichś zmian na terenie tych kopalń, wówczas muszą uzyskać zgodę księcia lub jego następców. Jeżeli miałyby miejsce jakieś niesnaski wśród nabywców, książę ma wówczas rozstrzygnąć je według umowy. Jeżeli warunki umowy zostaną dotrzymane, wówczas nabywcy mają zwrócić księciu miasta Złotoryję i Chocianów. Wystawca przyrzeka, iż dokument ten zostanie przedstawiony do zatwierdzenia cesarzowi Karolowi IV.

Druk: CDS, t. XX, s. 48, nr 121.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów