Rozmiar: 15909 bajtów

- 499 -

1357, 31 V, Ujazd (Uyasd)

II Kal. Junii

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus ... episcopus Wratislauiensis), stwierdza, że Stefan (Stephanus), kustosz kolegiaty Św. Krzyża w Opolu (Opul), przedstawił mu do zatwierdzenia dokument Henryka, biskupa wrocławskiego (Henricus ... Wratislauiensis), dla tejże kolegiaty z 1306, 13 VI, Opole (por. R. z. schl. Gesch., nr 2894).

Świadkowie: magister Piotr z Bytomia (Petrus de Bythom), kantor kościoła Św. Krzyża, Jakub Augustini (Jacobus), archidiakon legnicki (Legnicensis) i kanonik wrocławski (Wratislauiensis), proboszczowie: Jan w Ujeździe k. Wołowa (Johannes de Uyasd), Mikołaj w Grodkowie (Nicolaus in Grotkow) i Jan (Johannes), notariusz biskupi.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 107, nr 17.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów