Rozmiar: 15909 bajtów

- 516 -

1357, 26 VI, Wrocław ?

in die b. Johannis et Pauli

Konrad de Falkenhayn (Conradus), starosta wrocławski, stwierdza, że w jego obecności Konrad Stillevoyt (Conradus) sprzedał za 8 grzywien Janowi z Jabłonowa k. Żagania (Johannes de Schonburn) za pośrednictwem Henryka, syna Hanka Schuler de Pankow (Henricus natus Hanconis) i jego następcom 1 grzywnę rocznego czynszu ze swych dóbr w folwarku Zimnik k. Jawora (Kaldinhus) z prawem nabywców do zastawu dóbr w wynadku nieotrzymywania czynszu i prawem odkupu przez Konrada lub jego spadkobierców za tę samą cenę. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Maciej z Sołtysowic k. Wrocławia (Mathias de Molheym), Henczko z Bledzowa k. Wrocławia (Swalczenhorn), Jano de Porsnicz, Franczko de Sommirfelt - rycerze, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschko de Smolcz), Paszko Rymbabe (Paschko) - feudałowie, oraz Dythmarus de Meckebach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 282.
Regest: tamże. Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 1, s. 423.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów