Rozmiar: 15909 bajtów

- 521 -

1357, 28 VI, Oleśnica (Olsna)

in vigilia b. Petri et Pauli Apostolorum

Konrad I, książę Śląska i pan Oleśnicy (Conradus ... dux Slezie et dominas Olsnicensis), stwierdza, że Dithko i Wojciech (Woycech), bracia zwani Osla, sprzedali opatowi Wilhelmowi (Wilhelmus) i konwentowi Św. Wincentego we Wrocławiu (Wratislauia) z przeznaczeniem na wyżywienie mnichów tegoż klasztoru 2 grzywny rocznego czynszu z 8 i pół łana we wsi Zaprężyn k. Trzebnicy (Sapraschyn, Saprasin) za 18 grzywien z zastrzeżeniem, iż w wypadku nieuiszczania owego czynszu nabywcy mają prawo do zastawu owych 8 i pół łana wraz z prawem odkupu przez sprzedających lub ich spadkobierców za tę samą cenę.

Świadkowie: Poppo de Hugwicz, Friczko de Grodis (Friczco), Arnko z Psiego Pola k. Wrocławia (Arnco de Hundisfelt), Klemens z Boguszyc k. Wrocławia (Clemens de Bogsicz), Wysko Brokotyn (Wysco). Datum per manus Jana Renmundi (Johannes), notariusza dworskiego wystawcy.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 67, nr 364
Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 135, sygn. D 90 II, s. 283-283v; Rep. 135, sygn. D 92, s. 329-330.
Regest: tamże, Rep. 135, sygn. D 94, s. 202.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów