Rozmiar: 15909 bajtów

- 535 -

1357, 8 VII, Wrocław (Wratislauia)

in die b. Kyliani

Konrad de Falkenhain (Conradus), starosta wrocławski, stwierdza, że w jego obecności Elka, córa Jana de Reste (Johannes), oświadczyła, że zawarła ugodę z Janem de Reste (Johannes), rycerzem, oraz swymi braćmi Andrzejem (Andreas) i Heynczkiem (Heynczco), na podstawie której otrzymała należną jej część w wysokości 150 grzywien jako spadek po rodzicach od swych braci z folwarku Jeszkotle k. Strzelina (Jeschkotil), którą to kwotę poleciła zapłacić ich matka Metka. Wystawca zatwierdza tę ugodę.

Świadkowie: Herman (Hermannus), rycerz, Konrad de Porsnicz (Conradus), Gunczelinus Kalow, Cunadus Lokow, Henryk de Struppin (Henricus), Piotr Nigri (Petrus) - feudałowie, oraz Dythmarus de Meckebach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3 A, s. 10.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów