Rozmiar: 15909 bajtów

- 537 -

1357, 14 VII, Wrocław (Wratislauia)

II Id. July

Piotr z Opola (Petrus de Opol), dziekan głogowski (Glogouiensis) i oficjał wrocławski (Wratislauiensis), stwierdza, że w jego obecności oraz z jednej strony Mikołaja Gericz (Nicolaus), sołtysa w Lorenczendorf, prokuratora Ticzka (Ticzka), jego żony Katarzyny (Katheriana) i brata Alberta (Albertus) zwanych Czurkow oraz chłopów i mieszkańców tejże wsi, mianowicie: Pawła Georgii (Paulus), Peczka in dem Verkil, Andrzeja Schelebok (Andreas), a z drugiej Jana Conoplatha (Johannes Conoplath) został przedstawiony wystawcy instrument notarialny, sporządzony niegdyś przez Marcina de Panwicz (Martinus), kleryka wrocławskiego i notariusza publicznego, na podstawie którego za zgodą Mikołaja, księcia Śląska i pana Ziębic (Nicolaus dux Slezie dominus Munstirbergenisis et Streliniensis), w.w. Ticzko, jego żona Katarzyna, brat Albert oraz chłopi sprzedali 6 grzywien czynszu rocznie za 60 grzywien z dóbr wolnych i oczynszowanych oraz folwarku we wsi Lorencindorf dożywotnio siostrom Geruszy (Geruscha) i Dorocie (Dorothea) zwanym Hugwicz, mniszkom w klasztorze Św. Klary we Wrocławiu, a pośrednio temu klasztorowi. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż pod karą ekskomuniki oraz nakazuje sprzedającym uiszczanie owego czynszu.

Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 135, sygn. D 23, s. 181-184.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów