Rozmiar: 15909 bajtów

- 542 -

1357, 26 VII, Wrocław (Wratislauia)

in crastino b. Jacobi Apostoli

Konrad de Falkenhain (Conradus), starosta wrocławski, stwierdza, że w jego obecno¶ci Arnold de Rychenbach (Arnoldus), mieszczanin wrocławski (Wratislauiensis), sprzedał za 100 grzywien Mikołajowi Czacheris (Nycolaus), mieszczaninowi ¶widnickiemu (Swidnicz), i jego spadkobiercom 10 grzywien rocznego czynszu ze swych dóbr w Klecinie k. Wrocławia (Clettindorf) z przynalezno¶ciami, z prawem, do zastawu dóbr przez nabywców i prawem odkupu za tę sam± cenę. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

¦wiadkowie: Jan Stoppe (Johannes), Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschko de Smolcz), Helwicus z Sołtysowic k. Wrocławia (Molnsdorf), Hanko z Krakowa (Hanco de Cracovia), Cristanus Scriptor, Rudgerus Steynkeler - feudałowie, oraz Dythmarus de Meckebach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 280.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty ¦l±skie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów