Rozmiar: 15909 bajtów

- 557 -

1357, 7 IX, Wrocław (Wratislauia)

proxima fer. quinta ante diem nativitatis st. Marie Virginis

Peszko de Gebez (Peschko) stwierdza, ze w jego obecności bracia Andrzej (Andreas) i Heynczko de Reste sprzedali za 90 grzywien Gertrudzie z Rui k. Legnicy (Gertrudis de Royn), mieszczce wrocławskiej (Wratislauiensis), oraz jej córkom Klarze (Clara), Katarzynie (Katherina), Jadwidze (Hedwigis) i ich spadkobiercom 10 grzywien rocznego czynszu z 10 łanów i innych dóbr w Wilczkowie k. Wrocławia (Wiltschow) z prawem do zastawu przez nabywców tych dóbr oraz innymi prawami. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Franczko de Zummirfelt, rycerz, Hanko Persk, Hanko z Sołtysowic k. Wrocławia (Molnsdorf), Guntherus Birchin, Peczko de Richebach, Hanko z Krakowa (Cracouia), Rudgerus Steinkeler - feudałowie, oraz Dithmarus de Meckebach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 296.
Regest: tamże. Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 4, s. 2990.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów