Rozmiar: 15909 bajtów

- 584 -

1357, 25 X, Wrocław (Wratislauia)

in crastino st. Seurini

Peszko de Gebez (Peschko) w imieniu starosty wrocławskiego stwierdza, że w jego obecno¶ci Wolframus de Kempnicz sprzedał za 40 grzywien Janowi Kracz (Johannes), mieszczaninowi wrocławskiemu (Wratislauiensis), i jego spadkobiercom 5 grzywien rocznego czynszu ze swych dóbr w Pęgowie k. Trzebnicy (Hennyngisdorf) z prawem odkupu za tę sam± cenę i prawem do zastawu dóbr przez nabywcę w wypadku nieuiszczania czynszu. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

¦wiadkowie: Franczko Summerfelt, rycerz, Hanko Persk, Hanko z Sołtysowic k. Wrocławia (Molnsdorf), Guntherus Birchin, Peczko de Rychenbach i Jan Sexbechir (Johannes) - feudałowie, oraz Dithmarus de Mekbach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 295.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty ¦l±skie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów