Rozmiar: 15909 bajtów

- 597 -

1357, 14 XI, Wrocław (Wratislauia)

proxima fer. tercia post diem st. Martini

Peschko de Gebez stwierdza, że w jego obecności Thamo Schirobski za zgodą swej żony Elżbiety (Elizabeth) sprzedał za 16 grzywien Janowi Kracz (Johannes), i Janowi zwanemu Frysen (Johannes), mieszczanom wrocławskim (Wratislauienses), 2 grzywny rocznego czynszu ze swych dóbr w Pierśnie k. Środy Śl. (Pirschin) z prawem do zastawu przez nabywców w.w. dóbr w wypadku nieuiszczania w.w. czynszu i prawem odkupu za tę samą cenę. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Franczko de Summerfelt, rycerz, Hanko Persk, Hanko z Sołtysowic k. Wrocławia (Molnsdorf), Guntherus Byrchyn, Peczko de Rychenbach, Jan Sexbechir (Johannes) - feudałowie, oraz Dithmarus de Meckibach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 295.
Regest: tamże. Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 2, s. 996.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów