Rozmiar: 15909 bajtów

- 404 -

1357, Praga

Karol IV, cesarz, zatwierdza miastu Wrocław wszystkie prawa i przywileje, które dotychczas to miasto posiadało, a szczególnie zobowiązuje się nie alienować dóbr należących do miasta i księstwa wrocławskiego.

Regest: AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. D 24, s. 26, nr E 1.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów