Rozmiar: 15909 bajtów

- 145 -

1355, 12 X, Opole (Opol)

secunda fer. ante Hedwigis

Jeszko z Grudzic k. Opola (Jesco de Gruticz), burgrabia, i kapituła opolska (Opoliensis) stwierdzają, że w ich obecności została zawarta ugoda między Jakubem, prepozytem klasztoru Premonstratensek w Czarnowąsach (Jacobus ... Domus Dei) a Maciejem, młynarzem w Doberna (Mathias), i Piotrem (Petrus), karczmarzem w tejże wsi, w sprawie podziału plonów następująco: Maciej otrzymał plony z połowy łana przez 2 lata, Piotr z połowy łana przez 1 rok, a następnie dochody z owego łana mają powrócić na rzecz prepozyta w.w. klasztoru.

Świadkowie: Maciej (Mathias) i Jan (Johannes), sołtysi w Byrcicze, Mikołaj zwany Mussnik (Mussink) z Wróblina k. Opola (Nicolaus de Wrocyndorf).

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, sygn. Rep. 71, nr 25.
Druk: CDS, I, s. 38, nr 39.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów