Rozmiar: 15909 bajtów

- 176 -

1355, 2 XII Wrocław (Wratislauia)

fer. quarta post diem st. Andree Apostoli

Konrad de Falkynhain (Conradus), starosta wrocławski (Wratislauiensis), stwierdza, że w jego obecności Woiko z Krajkowa (Cracaw) k. Wrocławia oraz jego matka Agnieszka (Agnes) sprzedali Piotrowi zwanemu Beyir (Petrus) i Janowi z Budziszowa k. Wrocławia (Johannes de Budessin), mieszczanom wrocławskim (Wratislauienses), oraz ich spadkobiercom za 19 grzywien 2 grzywny rocznego czynszu z 2 łanów w Krajkowie k. Wrocławia (Cracaw) wraz ze wszystkimi prawami z zastrzeżeniem, iż w wypadku nieuiszczania czynszu nabywcy mają prawo wziąć w zastaw owe 2 łany. Wystawca zatwierdza tę transakcję.

Świadkowie: Henslinus de Schlendorff, rycerz, Henryk de Kalaw (Henricus), Henryk z Sołtysowic k. Wrocławia (Henricus de Moinschdorf), Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jescho de Smolcz), Paweł Dumelosi (Paulus), Haulo z Krajkowa k. Wrocławia (Cracauia), Henryk de Sittin (Henricus) - feudałowie, oraz Dythmarus de Meckebach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 225.
Regest: tamże. Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 1, s. 490.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów