Rozmiar: 15909 bajtów

- 180 -

1355, 13 XII, Norymberga (Nuremberg)

in die b. Lucie virginis

Gerlach, arcybiskup moguncki i arcykanclerz cesarstwa (Gerlacus Moguntine sedis archiepiscopus s. imperii per Germaniam archicanceilarius), ogłasza niniejszym, ze cesarz Karol IV (Karolus Romanorum Imperator et Boomie rex) wcielił do Korony Czeskiej księstwa śląskie i marchię budziszyńską i zgorzelecką (Silesia, Budissinensis ac Gorlicensis). Arcybiskup niniejszą decyzję aprobuje i potwierdza.

Kopia: łac., AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. A 3, s. 78, 83.
Ekscerpt: RBM, VI, l, s. 107, nr 188.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów