Rozmiar: 15909 bajtów

- 274 -

1356, 7 VI, Wrocław (Wratislauia)

VIII Id. Junii

Andrzej (Andreas), kantor, Mikołaj (Nicolaus), kustosz, oraz cała kapituła wrocławska (Wratislauiensis) stwierdzają, że z 12 łanów, które posiadają w dobrach Cryschanouicz w dystrykcie oleśnickim (Olesnicensis), sprzedają Henczelinowi zwanemu de Preticz (Henczelinus) i jego spadkobiercom za zgodą Przecława, biskupa wrocławskiego (Preczlaus ... episcopus Wratislauiensis), pod lokację na prawie niemieckim 10 łanów za 80 grzywien, z których 30 grzywien ma wypłacić Jan de Insula, kanonik kapitulny, a 50 grzywien w.w. Henczlo. Z owych 10 łanów 2 wolne łany przeznacza się pod sołectwo z trzema zagrodnikami, teren na wolny wypas owiec i karczmę. Dochody z sądownictwa w wysokości 1/3 z owego sołectwa mają również przypaść nabywcom. Pozostałe 8 łanów w.w. Henczko i jego następcy przeznaczają pod lokację. Nabywca jest zobowiązany uiszczać 2 grzywny rocznie jako ekwiwalent za służbę konną na rzecz altarzysty ołtarza św. Michała w katedrze wrocławskiej, natomiast z każdego z 9 lokowanych łanów Henczlinus ma płacić 1 grzywnę jako czynsz oraz 1 wiardunek z tytułu dziesięciny polowej. Jeżeli Henczko chciałby zatrzymać z tych 8 łanów jeden lub dwa dla siebie, wówczas zobowiązany jest płacić dziesięcinę, jak inni chłopi. Natomiast 2 łany oprócz owych 10, na których znajduje się młyn, oraz reszta ziemi poza owymi 12 łanami, które się tam znajdują, mają należeć do rektora ołtarza św. Michała w katedrze wrocławskiej. Należności te należy uiszczać pod groźbą zastawu dóbr i ekskomuniki.

Świadkowie: Kunczko ze Skałki k. Wrocławia (Cunczco de Schalkow), Marcin Astacz (Martinus) z Tyńca k. Niemczy (Tyncia), Świętopełk (Swanthopolco), Konrad de Koufungin (Conradus), Konrad de Hohenstete (Conradus), Otto z Brna (CSRS, Brunna), Mikołaj de Schellindorf (Nicolaus), Jan de Insula (Johannes), Piotr z Gostynia k. Poznania (Petrus de Gostina), Beldo z Prószkowa k. Opola (Beldo de Proskow), Dythmarus de Mekinbach i Jan z Lubeki (RFN, Johannes), kanonik wrocławski, oraz Jan (Johannes), notariusz biskupi, qui presencia habuit in commisso.

Dwie pieczęcie: biskupa wrocławskiego i kapituły wrocławskiej.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. GG 67.
Regest: AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. D 35, s. 169-170


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów